Om avløpsrensing

Avløp må renses. Det gjelder både gråvann (avløpsvann fra vask, dusj og vaskemaskin) og svartvann (fra toalett). Avløpsrensing er regulert av lover og forskrifter og den enkelte kommunen kan gi pålegg om rensing.

Et minirenseanlegg er en kostnadseffektiv måte å imøtekomme kommunale pålegg om rensing av avløpsvann.
Den biologiske renseprosessen i Ecobios anlegg, produsert av Uponor, utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. En luftpumpe på toppen av anlegget holder slammet i bevegelse.

Fosfor felles ut med flokkuleringsmiddel som samler de minste partiklene og blir igjen som vekstnæring.
Når renseprosessen er ferdig, går det rensede vannet i utløpet. Ingen mekanisk pumping. Slammet som blir igjen, tas gjerne ut 1-2 ganger i året.

Takket være ferieautomatikken fungerer Ecobios/Uponors anlegg både for boliger og fritidshus.

Water