Andre produkter

Grunnundersøkelse

Renset avløpsvann må nødvendigvis ut av renseanlegget.

Ved etablering av en godkjent renseløsning og ved bruk av minirenseanlegg, eller naturbaserte renseløsninger, og hvor det ikke er eksisterende utløp til en resipient (bekk med helårsvannføring – elv- sjø eller landbruksdrenering), vil en grunnundersøkelse være avgjørende for hvilken rensemetode som skal velges.

Ved en grunnundersøkelse er det viktig å kartlegge eventuelle drikkevannsbrønner, naturlig fall i terrenget, og finne et egnet sted for plassering av anlegget. Ved en infiltrasjonstest måler man rett og slett jordsmonnets evne til å ta imot og kvitte seg med vannet. Dybden på grunnvannet er en viktig faktor i denne sammenheng. Her er det helt klare krav som må dokumenteres for en videre utslippssøknad i de respektive kommuner.

Vi samarbeider med flere av de godkjente selskapene som utfører denne type grunnundersøkelser.

Naturbaserte løsninger

Ecobio leverer også naturbaserte renseløsninger, og det er flere slike anlegg i drift. Naturbaserte systemer er fullverdige renseløsninger. Ta kontakt om dette kan være en aktuell løsning for ditt prosjekt.
Konstruert våtmark

Naturlige våtmarker er naturens “nyrer”. En «konstruert våtmark» fungerer på samme vis. Den konstruerte våtmarken er ikke et tradisjonelt våtmarksområde, men en «filterseng» under bakken som avløpsvannet renner gjennom som en del av renseprosessen. Da har avløpsvannet allerede passert en slamavskiller (tett tank) og et biofilter. Hovedoppgaven til våtmarken er å fjerne fosfor fra avløpsvannet. En konstruert våtmark krever en grøft eller et vanndrag som kan ta imot det rensede vannet.

Infiltrasjonsanlegg

Naturlig jord har svært god renseevne. Infiltrasjonsanleggene utnytter denne. I et infiltrasjonsanlegg renses avløpsvannet når det renner gjennom de stedlige jordlagene og sprer seg i bakken til grunnvannet. I overgangen mellom spredningslagene og de underliggende lagene dannes det en biofilm der det skjer en biologisk nedbryting av organisk materiale og smittestoffer innen avløpsvannet når grunnvannet.

Gråvannsrensing

Gråvann er avløpsvann fra vask, dusj og vaskemaskin (kjøkken, bad og vaskerom). I områder med høye miljøkrav utstyres eiendommene ofte med tette avløpstanker. Da er det mulig å rense avløp fra bad, oppvask- og vaskemaskin i en type gråvannsløsning.

Ved håndtering av gråvann er avløpsvannet delt i to utløp; gråvann og svartvann (fra toalett). Ecobio har renseløsninger for hytter med bruk av tett tank for svartvann og renseanlegg for rensing av gråvann.

Det er strenge krav til gråvannsløsninger. Vi kommer derfor gjerne på befaring og lager forslag til løsning, uforpliktede for kunden.