Middels renseanlegg (10-15 pe)

Uponor minirenseanlegg 10pe behandler avløpsvannet fra hytter og hus med to familier – maks 10 personer. Uponor minirenseanlegg 15pe behandler avløpsvannet fra hus med tre familier, maks 15 personer.

Minirenseanleggene består av slamutskillertanker, prosesstank og styringsenhet. Slam som blir felt ut i prosesstanken, blir pumpet tilbake til slamutskillertanken. Uponors renseanlegg renser avløpsvannet i bestemte satser som er like store hver gang.

Renser alt avløp like godt

Det gjør at alt avløpsvann blir renset like lenge og like godt. Det aktive slammet er på samme nivå hver gang. Dermed får alt avløpsvann samme kontrollerte behandling.

Når det ikke kommer avløpsvann til anlegget, står det i vente- eller vedlikeholdsposisjon. Avløpsvannet luftes da regelmessig. Luftingen holder liv i slammets bestand av gode mikroorganismer.

Avløpsvann og slam ledes videre uten mekanisk pumping og det er ingen bevegelige deler under avløpsvannet. Luften som skaper sirkulasjon kommer fra kompressor som sitter i et styreskap som er plassert over bakken.

Enkel service

Ecobios serviceavtale sikrer kontroll av anlegget med jevne intervaller, og nødvendig service. Dette gjør at du får forsvarlig drift av anlegget ditt.

Noen enkle servicepunkter gjør du selv. Bruk hansker og følg instruksjonene. De viktigste serviceoperasjonene du skal gjøre er:

• fylle kjemikaliebeholderen (fellingsmiddel/flokkuleringsmiddel)  med 1-6 måneders intervall

• sørge for at anlegget er registrert slik at det blir  tømt for slam minst to ganger per år

Kjemikaliebeholderen finnes i prosesstankens stigerør. Kapasiteten i kjemikaliebeholderen er ca 15 liter. Sjekk mengden av kjemikalier i beholderen hver tredje måned. Om beholderen går tom, gis det et alarmsignal til styreskapet og indikatorlampen slukker.

Det er bare slamseparasjonstankene i renseanlegget som tømmes for slam. Prosesstanken tømmes ikke. Etter tømming fyller du slamseparasjonstankene med ren vann til 2/3 av det totale volumet.

Registrer alle servicetiltak, som for eksempel visuell sjekk, fylling av kjemikaliebeholderen, spyling, reparasjoner, modifikasjoner etc. i dagboken for anlegget.

Bilde av minirenseanlegg fra Ecobio
Minirenseanlegg 10pe

Husholdninger(personer) 2(10)
Strømforbruk kWh/dag 1,6
Gjennomstrømming/dag* 2,0 m3
Antall satser per døgn 7
Totalt volum 6,0 m3
Volum kjemikaliebeholder 15 l
Alarm Ja
Lengde (cm) 710
Vekt (kg) 450
Slamtømminger per år 2
Serviceavtale Ja

Minirenseanlegg 15pe

Husholdninger(personer) 3(15)
Strømforbruk kWh/dag 2,4
Gjennomstrømming/dag* 2,4 m3
Antall satser per døgn 7
Totalt volum 8,0 m3
Volum kjemikaliebeholder 15 l
Alarm Ja
Lengde (cm) ca 900
Vekt (kg) 575
Slamtømminger per år 2
Serviceavtale Ja